Vedtægter for Musikforeningen Beder Live 

 

 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Musikforeningen Beder Live. 

Foreningen har hjemsted i Beder, Aarhus Kommune. 

 

 1. Foreningens formål

Foreningens formål er:

–  At styrke en levende og stærk musikkultur i Beder for alle aldre.

–  At understøtte, udfolde og mobilisere de musikalske kræfter og interesser for musik, der har tilknytning til lokalområdet.

–  At være en platform, som tilvejebringer rammer, venues, netværk og hjælp til at afvikle musikalske arrangementer.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 

 

 1. Foreningens drift

Foreningens drift finansieres ved kontingent, overskud fra musikarrangementer arrangeret af foreningen, samt sponsorater og funding. 

 

 1. Medlemmer 

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. 

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent.

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som har tilsidesat sine medlems forpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Ved beslutning om eksklusion skal der foreligge en skriftlig begrundelse herfor. Medlems eksklusioner kan altid forlanges forelagt på en generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, medmindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. 

 

 1. Kontingent 

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen en gang årligt. 

 

 1. Foreningens ledelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

 1. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned. 

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og referent.

2) Bestyrelsens beretning om året der er gået.

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år og budget for det kommende år.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

8) Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i punkt 4 nævnte medlemmer, samt dem bestyrelsen måtte have inviteret. 

Kun medlemmer har stemmeret, hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et enkelt medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Der indkaldes til generalforsamling 1 gang årligt for alle medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag (herunder forslag til ændringer i vedtægterne) kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest en uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 

Derudover vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år af gangen. (Disse er ikke medlem af bestyrelsen).

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 

50 % af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges indkaldelsen.

 

 1. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5-9 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter for en periode af 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 1. Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen definerer selv sine daglige opgaver, og kan nedsætte udvalg til varetagelse forskellige opgaver. I udvalgene kan foreningens medlemmer indgå, ligesom eksterne personer kan indgå i arbejdet.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af modtagne tilskud, anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes skriftlig beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller den fungerende formands stemme, udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

 

 1. Budget, ansøgning, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 

 

 1. Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus Kommune. 

 

 1. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomhed. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. 

 

 1. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 andele af de afgivne stemmer. 

 

 1. Ophør 

Beslutning om foreningens ophør eller manglende betalingsdygtighed skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område, til musikalske aktiviteter i lokalområdet.

 

 1. Historik 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.02. 2021.